Agence de traduction – Belga Translations

Belga Translations verdedigt biovertaling!
Prijsaanvraag

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1
Onze leveringen worden na zes werkdagen vanaf de leveringsdatum als definitief aanvaard beschouwd. Eventuele klachten moeten binnen deze termijn schriftelijk bij ons toekomen.

ARTIKEL 2
De gefactureerde prijzen zijn deze die op het moment van de levering gelden, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 3
Van zodra het werk door Belga Translations is aangevangen, worden annuleringen van bestellingen niet meer aanvaard.

ARTIKEL 4
Eventuele gebreken van een deel van de levering geven geen recht op weigering van de volledige levering.

ARTIKEL 5
De klant is als auteur en/of uitgever volledig aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de publicatie en de verspreiding van de door Belga Translations geleverde teksten. De burgerlijke en/of economische aansprakelijkheid inzake de verspreiding – met beperkte of grote oplage – van door Belga Translations vertaalde, gereviseerde of opgestelde teksten kan in geen geval door deze laatste worden aanvaard, behalve wanneer vooraf een « editing-overeenkomst » werd gesloten.

ARTIKEL 6
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze diensten contant betaalbaar bij levering. Het bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest die 5 % hoger ligt dan die welke op dat moment geldt voor kaskredieten.

ARTIKEL 7
De klant is niet gemachtigd de betaling uit te stellen, zelfs niet wanneer de klacht met betrekking tot een deel van de levering door Belga Translations wordt erkend. In elk geval is de klant verplicht het deel dat hij zonder enige twijfel verschuldigd is, binnen de vastgestelde termijn te betalen.

ARTIKEL 8
Indien een factuur niet betaald is op de vervaldatum, behoudt Belga Translations zich het recht voor de onmiddellijke betaling van alle facturen te eisen, ook als deze niet vervallen zijn. Onverminderd de betaling van de conventionele interest bepaald onder artikel 6, wordt het bedrag van de factuur bij wijze van schadevergoeding vermeerderd met 20 %, met een minimum van 40 euro. Wanneer een dossier betwiste zaken wordt geopend, wordt een bedrag van minimaal 125 euro administratiekosten opgeëist.

ARTIKEL 9
De hierboven opgesomde voorwaarden worden als aanvaard beschouwd, zonder beperkingen of voorbehoud, door het aanvaarden van een offerte, van een levering of een factuur en, uiteraard, door het plaatsen van een bestelling.

ARTIKEL 10
In geval van rechtsgeding zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1- Toepassingsgebied

De aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Belga Translations en de contractant gesloten overeenkomsten voor de levering van diensten, met uitsluiting van alle documenten en algemene voorwaarden van de leverancier of dienstverlener, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling.

Door de overeenkomst te sluiten, verzaakt de leverancier uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 2 – Opstelling van het contract

Bij al onze bestellingen is een levertermijn vermeld.

De leverancier dient de ontvangst van de bestelling te bevestigen. Als dat niet gebeurt, wordt hij geacht de bestelling te weigeren.

ARTIKEL 3 – Wijziging van de bestelling

De leverancier dient alle wijzigingen te bestuderen die Belga Translations hem met reden kan vragen in verband met het voorwerp van de bestelling, de hoeveelheid en/of de levering, en hij zal er in de mate van het mogelijke op antwoorden.

Om rekening te houden met de wijziging, zal de prijs desgevallend worden aangepast, op basis van de in de overeenkomst vermelde tarieven en prijzen.

ARTIKEL 4 – Leveringstermijnen

De in de bestellingen vermelde leveringstermijnen moeten, behoudens overmacht, verplicht worden nageleefd. Als de levering de contractueel vastgelegde termijn dreigt te overschrijden, moet de contractant Belga Translations daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

Bij overschrijding van de aanvankelijk vastgelegde termijn behoudt Belga Translations zich naar eigen goeddunken het recht voor om, onverminderd alle eisen van schadevergoeding, de overeenkomst op te zeggen, en dit na de leverancier daar via e-mail van op de hoogte te hebben gebracht.

ARTIKEL 5 – Leveringsplaats en -modaliteiten

Alle leveringen van teksten of diensten moeten gebeuren op de in de bestelling vermelde plaats, en anders op de vennootschapszetel van Belga Translations.

Alle kosten die de levering meebrengt, zijn ten laste van de leverancier, behoudens andersluidende bepaling.

Elk risico op verlies is tot aan de plaats van levering ten laste van de leverancier.

Bij niet-naleving van deze specificaties en voorschriften draagt alleen de leverancier alle gevolgen van zijn vergetelheid, vertraging of fouten.

Elk product of elke dienst moet worden geleverd volgen de specifieke voorschriften die in de bestelling zijn vermeld (drager, lay-out).

De leverancier blijft ten aanzien van Belga Translations garant staan voor de conformiteit van het geleverde product of de geleverde dienst, en verbindt zich ertoe de instructies op of bij de bestelling na te leven.

ARTIKEL 6 – Betalings- en facturatiemodaliteiten

De prijs van de bestelling is de op de bestelbon vermelde prijs.

De in de bestelling vastgelegde prijs is vast, definitief en niet-herzienbaar. Deze prijs omvat, behoudens andersluidende bepaling, alle kosten en taksen. Alle kosten en taksen die aanvankelijk niet zijn vermeld, zullen door de koper niet worden aanvaard en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de leverancier.

De dienstverlener stelt zijn factuur op en verstuurt ze uiterlijk op de laatste dag van de lopende maand.

Belga Translations betaalt de leveranciersfacturen 60 dagen na ontvangst.

ARTIKEL 7 – Kwaliteit

De leverancier van taaldiensten verbindt zich ertoe kwaliteitswerk te leveren, dit betekent – zonder dat deze opsomming volledig is – vrij van de volgende gebreken: verkeerde interpretatie, weglating, toevoeging, spelfout, tikfout, fout tegen de grammatica, niet-naleving van het glossarium of de terminologie van de referentiedocumentatie, ontbreken van homogeniteit en, in het algemeen, alles wat kan leiden tot een onaanvaardbare kwaliteit.

ARTIKEL 8 – Vertrouwelijkheid

Alle informatie, van gelijk welke aard, die door Belga Translations op gelijk welk moment in het kader van de overeenkomst aan de dienstverlener wordt verstrekt, moet door de dienstverlener als vertrouwelijk worden beschouwd.

Deze informatie mag niet worden gepubliceerd of aan een derde onthuld. Ze mag door de dienstverlener alleen worden gebruikt met het oog op de uitvoering van de bestelling.

Deze verplichting blijft van kracht, onverminderd de voltooiing, de annulering of de beëindiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 9 – Niet-mededinging

De dienstverlener verbindt zich ertoe om niet rechtstreeks of onrechtstreeks samen te werken met de klanten van Belga Translations voor wie hem een opdracht werd toevertrouwd, behalve indien de dienstverlener al voor dezelfde klant heeft gewerkt vóór de aanvang van zijn samenwerking met Belga Translations. In dat geval verbindt hij zich ertoe om op eerste verzoek het bewijs van deze vroegere samenwerking te leveren.

Als een klant of tussenpersoon van Belga Translations rechtstreeks of onrechtstreeks aan de dienstverlener vraagt om een job uit te voeren, dient de dienstverlener Belga Translations daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

Deze verplichtingen blijven 5 jaar na de laatst uitgevoerde levering van kracht.

ARTIKEL 10 – Eigendom en teruggave

10.1.
De leverancier draagt aan Belga Translations alle (bestaande of toekomstige) intellectuele eigendomsrechten over, die een werk met wereldwijd auteursrecht zijn of kunnen worden.

In elk geval moet hij op verzoek van Belga Translations alle nodige formaliteiten vervullen voor de overdracht van elk recht, eigendomsbewijs en participatie betreffende alle werken of diensten ten gunste van Belga Translations.

De rechten en plichten blijven gelden na beëindiging van de overeenkomst, in het kader van de werken of diensten die door de dienstverlener worden uitgevoerd volgens de bepalingen van de overeenkomst, en binden van rechtswege de dienstverlener of zijn rechthebbende.

10.2.
De dienstverlener moet bij de beëindiging van het werk, om gelijk welke reden, op verzoek van Belga Translations onmiddellijk en op eigen kosten alle documenten, benodigdheden, elementen of uitrusting terugbezorgen.
Hij mag zich de toevertrouwde werken niet toeëigenen of er in zijn eigen voordeel gebruik van maken.

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid

De producten of diensten moeten worden geleverd in overeenstemming met de instructies van Belga Translations.

Alle schade die zich tijdens het transport voordoet, is voor rekening van de leverancier, met inbegrip van schade die later wordt ontdekt, tenzij de leverancier een geval van overmacht kan aantonen.

De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Belga Translations of derden lijden als gevolg van acties of vergetelheden door zijn toedoen of dat van zijn personeel.

Niettegenstaande de aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van zijn contractuele verplichtingen, is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die door Belga Translations of derden wordt geleden als gevolg van een gebrek eigen aan de levering, dat op die manier de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang brengt.

De leverancier dient Belga Translations te vrijwaren van schadeclaims uitgaande van derden, nadat een poging werd ondernomen om met de genoemde partijen een minnelijke schikking te treffen.

ARTIKEL 12 – Bewijslast

Bij geschil is het aan de leverancier om te bewijzen dat hij op een kwalitatief en kwantitatief correcte wijze aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 13 – Beëindiging van de overeenkomst en boetes

13.1
Als de leverancier een van zijn verplichtingen niet nakomt, heeft Belga Translations het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder ingebrekestelling en onverminderd zijn rechten op schadeloosstelling. Dat geldt meer bepaald in de volgende gevallen: de leverancier

– is verantwoordelijk voor een inbreuk op of overtreding van een van de voorwaarden in dit document;
– is betrokken bij een procedure voor collectieve schuldenregeling of is failliet of in vereffening;
– is onbekwaam en/of verwaarloost of laat na een van zijn plichten of verplichtingen in het kader van deze voorwaarden te vervullen.

13.2
Belga Translations heeft het recht om de bestelling van werken of diensten geheel of gedeeltelijk te annuleren, door kennisgeving aan de leverancier op gelijk welk moment vóór de levering of uitvoering, zonder ten aanzien van de leverancier een andere verantwoordelijkheid te dragen dan de betaling van de werken of diensten die op het moment van deze kennisgeving al zijn geleverd of uitgevoerd.

13.3
Als de werken of diensten niet worden geleverd of uitgevoerd overeenkomstig de instructies die zijn gegeven in de bestelbon of in het begeleidende e-mailbericht, als het ingeleverde werk niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van Belga Translations, als de werken door de dienstverlener niet zijn uitgevoerd op de vastgelegde datum en, in het algemeen, bij elke inbreuk van de dienstverlener op gelijk welke van zijn verplichtingen die zijn vermeld in de algemene aankoopvoorwaarden of in de instructies bij de bestelling, kan Belga Translations:
– van de dienstverlener eisen dat hij de werken of diensten opnieuw uitvoert binnen een termijn van 2 dagen of
– de overeenkomst als beëindigd beschouwen wegens de inbreuk van de dienstverlener, ongeacht of Belga Translations vooraf van de dienstverlener al dan niet heeft geëist om de werken opnieuw uit te voeren,

– een boete ten belope van 50 % van het totale bedrag exclusief btw van de bestelling opleggen, vermeerderd met de bedragen van alle aard die van Belga Translations door zijn klant zouden worden geëist als gevolg van het niet nakomen van zijn verbintenissen en van de kosten die Belga Translations zou moeten doen om het aan de dienstverlener gevraagde werk te verbeteren of opnieuw uit te voeren, en terugbetaling eisen van elk deel van de al betaalde facturen.

ARTIKEL 14 – Toepasselijke wet bij geschil

Op de overeenkomst tussen Belga Translations en de leverancier, en op elk geschil dat eruit voortvloeit, is uitsluitend de Belgische wet van toepassing. De locatie waar Belga Translations gevestigd is, bepaalt de toepasselijke wet overeenkomstig deze bepaling.

Elk geschil inzake de interpretatie, de uitvoering, de geldigheid, het sluiten of het beëindigen van de overeenkomst wordt geregeld door de hoven en rechtbanken op Belgisch grondgebied.